top of page

algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de levering van goederen als op het uitvoeren van werkzaamheden. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten, offertes, orders, overeenkomsten,… . Er kan alleen na schriftelijke akkoord van afgeweken worden.

Art. 1   Order en offerte

 

1 .1 De klant, opdrachtgever, is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan CW-CLIMA BV verstrekte gegevens noodzakelijk voor de opgestelde prijsberekening.

 

1.2 De offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders schriftelijk vermeld. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behoudt CW-CLIMA BV het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

 

1.3 De prijzen vermeld op de offerte, de bestelbon, het contract, de overeenkomst,… zijn vaste prijzen. Evenwel kunnen deze door onvoorziene omstandigheden en onafhankelijk aan onze wil worden aangepast. Deze omstandigheden kunnen de volgende zijn: tariefverhoging, belastingen, wedden, vervoerskostenvergoeding, etc. Levering of werken die buiten onze wil om, niet binnen de 60 dagen na bestelling kunnen uitgevoerd worden, kunnen volgens prijsverhoging worden aangepast.
 

1.4 Enkel door de verkoper-installateur ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper-installateur. De uitvoering ervan geschiedt aan de algemene voorwaarden welke vermeld worden op de facturen (inclusief voorschotfacturen). Met uitsluiting van de bijzondere voorwaarden zoals bepaald in de offerte. Zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

 

1.5 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Dit mag per e-mail naar info@cw-clima.be. De annulering is pas geldig na aanvaarding door de verkoper-installateur. In geval van aanvaarding van de annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd. Deze 30% wordt berekend op de totaalprijs van de offerte en/of bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

 

1.6 De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het overeengekomen voorschot. Opgelet het voorschot is het gevolg van het akkoord. Het akkoord gegeven door de klant maakt de offerte en overeenkomst bindend. Het akkoord kan mondeling worden gegeven alsook schriftelijk. Een mondeling akkoord zal steeds worden bevestigd per e-mail door de verkoper-installateur verwijzend naar de inhoud van het akkoord. De bevestigende e-mail van de verkoper-installateur is bindend.

 

Art.2    Betaling

 

2.1 Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de werken op te

schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vergoeding van eender welke schade (bv. omwille van vertraging).

2.2 Al onze facturen zijn contact betaalbaar en in EURO, tenzij anders overeengekomen. Bij gebrek aan effectieve betaling op de vervaldag loopt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar tot de datum van de effectieve betaling.

2.3 Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag, met een minimum van 250 EUR.

2.4 De klant zal ook instaan voor alle kosten met betrekking tot het innen van de factuur zoals inningskosten,  aanmaningskosten,

gerechtskosten, … . Deze lijst is niet limitatief.

 

2.5 Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoege van recht bewezen door het uitstaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte, een e-mail met de factuur in bijlage volstaat als bewijsvoering. 

2.6 De klant moet ons informeren over de BTW-regels m.b.t. hun project. De verantwoordelijkheid voor eventuele boeten en extra administratieve kosten zijn ten laste van de klant.

 

2.7 Bij laattijdige betaling van 1 factuur zijn ook alle niet vervallen facturen van rechtswege en zonder aanmaning opeisbaar.

Art.3    Vergunning

3.1 Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

Art.4    Werf

4.1 De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. De klant moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn.

 

4.2 Het is de taak van de klant om een veiligheidscoördinator aan te stellen indien nodig. Zodat de werkzaamheden in veilige omstandigheden kunnen gebeuren.

 

4.3 De klant moet de nodige voorzieningen getroffen hebben zoals medegedeeld in de offerte. Indien de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden, om welke reden dan ook, kan CW-CLIMA BV een onkosten vergoeding t.b.v. 350 EUR excl. BTW factureren voor nutteloze verplaatsingen. Eventuele wachturen worden gerekend aan 55 EUR excl. BTW.  

 

4.4 De klant moet instaan voor sanitair voor de techniekers/installateurs. Indien er geen voorzieningen zijn kan CW-CLIMA BV een werf sanitair huren en worden deze kosten doorgerekend aan de klant.

 

4.5 Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en de vervreemding van het materiaal dat zich op de werf bevindt. (of de klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging ervan.) De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.

4.6 WIFI – Bereik 
We installeren bij oplevering altijd de bijhorende WIFI MODULE. U dient dus als klant zeker te zijn dat er voldoende WIFI-bereik is.
Indien CW-CLIMA BV moet terugkomen, omdat het WIFI-bereik ontoereikend was en we hierdoor de installatie niet kunnen opleveren, kan dit uiteraard. De extra interventie zal gefactureerd worden in werkuren in regie + verplaatsingskosten. De werkuren starten vanaf Durmakker 15 – 9940 EVERGEM tot bij u en terug in de werkplaats. Informeer u op voorhand voor de werkuren in regie of kijk uw bijzondere voorwaarden na. Advies: kijk dus zeker even het WIFISIGNAAL na in de ruimte de dag voor oplevering van de installatie. Een WIFI EXTENDER is vaak een noodzaak.

 

Art.5    Uitvoeringstermijn

 

5.1 De leverings- en uitvoeringstermijn worden uitsluitend bij benadering doorgegeven. Deze termijn zijn niet binden voor CW-CLIMA BV, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Een vertraging van de beoogde leverings- en uitvoeringstermijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst met CW-CLIMA BV.

 

Art.6    Overmacht

 

6.1 Overmacht situaties, zijnde elke gebeurtenis waar CW-CLIMA BV of haar onderaannemers, redelijkerwijze geen controle heeft m.i.v. doch niet beperkt tot: stakingen, lock-out, lockdown, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, technisch falen van machines, externe weersomstandigheden etc.… bevrijden CW-CLIMA BV voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van de uitvoering van haar verbintenis.

 

6.2 Overmacht geeft geen der partijen het recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding, noch op ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

 

6.3 Partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten.

 

Art.7    Klachten

 

7.1 Klachten worden slechts aanvaard voor zover deze schriftelijk en per aangetekende zending per brief gericht zijn aan de maatschappelijke zetel van de verkoper-installateur. Het adres: Durmakker 15 – 9940 EVERGEM.

 

7.2 Betwistingen over leveringen,  uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

 

Art. 8   Verantwoordelijkheden en garantie  

 

8.1 Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder garantie en kunnen dus alsnog aangerekend worden.

 

8.2 De verantwoordelijkheid van de verkoper-installateur blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen zonder tot enige welkdadige supplementaire schadevergoeding gehouden te zijn.

 

8.3 In geval er zich gebreken voordoen aan de installatie en deze tijdig gemeld worden, heeft de verkoper-installateur de keuze de gebreken te herstellen zodat de installatie finaal conform de overeenkomst afgewerkt worden, ofwel hiervoor een schadevergoeding betalen.

 

8.4 Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar na de uitvoering van de werken ingeroepen worden. Enige aansprakelijkheid van de verkoper-installateur voor eventuele gevolgschade wordt bij deze expliciet uitgesloten.

8.5 Op condenspompen is er 2 jaar garantie. Schade veroorzaakt door een condenspomp komt niet ten laste van CW-CLIMA BV. De interventies voor herstellingen n.a.v een niet of slecht functionerende condenspomp worden in regie aangerekend aan 65 EUR per uur excl. BTW. De economische en/of financiële gevolgschade is niet ten laste van CW-CLIMA BV. 

 

8.6 CW-CLIMA BV is niet aansprakelijk voor leidingen, kabels of andere installaties die verborgen zijn in muren, vloeren, plafonds of in opbouw en niet duidelijk zichtbaar of gedocumenteerd zijn op een plan. In geval van afwezigheid van een plan, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verborgen installaties. Alle kosten voor reparatie en gevolgschade, inclusief economische en financiële schade, zijn volledig voor rekening van de klant. Deze opsomming is niet limitatief.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant of derden. De klant dient ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke informatie, inclusief nauwkeurige en actuele plannen, voorafgaand aan de werkzaamheden wordt verstrekt. We zijn ook niet verantwoordelijk voor schade doordat muren te dun zijn, bakstenen te smal zijn, plakwerk onvoldoende volgens de regels van de kunst werd geplaatst, losgekomen of gebarsten plakwerk dat verder scheurt,… . De lijst is niet limitatief.

 

Verder behouden wij ons het recht voor om werkzaamheden op te schorten indien verborgen installaties worden ontdekt die niet op de plannen staan. Eventuele extra kosten voor vertragingen of aanvullende werkzaamheden die nodig zijn om verborgen installaties veilig te stellen of te verplaatsen, zullen aan de klant worden doorberekend.

 

CW-CLIMA BV is evenmin aansprakelijk voor gebreken of schade die het gevolg zijn van ouderdom, slijtage, gebrekkig onderhoud of eerdere installaties door andere partijen. Eventuele claims dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking van de schade schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle rechten op schadevergoeding vervallen.

De klant vrijwaart CW-CLIMA BV voor alle aanspraken van derden in verband met verborgen installaties en de daaruit voortvloeiende schade of gebreken.

Art. 9 Onderaanneming

9.1 CW-CLIMA BV heeft tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steeds de mogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst gedeeltelijk of volledig toe te vertrouwen aan onderaannemers.

 

Art. 10 Gebeurlijke nietigheid
 

10.1 In geval van gebeurlijke nietigheid van één van hogergenoemde bedingen blijven de overige bedingen van toepassing op het contract tussen partijen. In dit geval zal de nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die maximaal bij wet toegelaten is en zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van partijen.

 

Art. 11 Herroepingsrecht
 

11.1 Voor zover de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER) informeert de verkoper-installateur de klant dat hij in bepaalde gevallen, zoals voorzien in de artikelen VI.64 e.v. van het WER een herroepingsrecht heeft. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. De datum van de overeenkomst = het akkoord zoals eerder bepaald.

De klant kan dit herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen in de volgende artikelen VI.73 van het WER voorziene gevallen:

De levering en plaatsing van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen en of van goederen of materialen die specifiek voor die klant bedoeld en besteld zijn;

De levering van goederen en materialen die na levering en plaatsing onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken, waarbij inbegrepen wordt geacht: door hun plaatsing of montage onroerend zijn geworden;

Overeenkomst waarbij de klant de aannemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of een onderhoud te verrichten

De klant erkent ook uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper-installateur de overeenkomst, waarvan de uitvoering van de werken met voorafgaande instemming van de consument gestart is vóór het einde van de herroepingstermijn, volledig uitgevoerd heeft.

In de gevallen waarin het herroepingsrecht wel speelt en de klant zich daarop wil beroepen meldt de klant dit per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel: Durmakker 15 – 9940 EVERGEM.

Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken in Gent zijn bevoegd voor geschillen m.b.t. overeenkomst.

bottom of page